27/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky
ze dne 17. cervence 1945 o jednotném rízení vnitrního osídlení.

Zrušen predpisem 18/1950 Sb. K návrhu vlády a po dohode se Slovenskou národní radou ustanovuji:

§ 1
Vnitrním osídlením se rozumí soubor všech opatrení, kterými se podle zvláštních predpisu o tom vydaných má dosáhnouti navrácení všech oblastí Ceskoslovenské republiky puvodnímu slovanskému živlu.

§ 2
(1) K jednotnému rízení a usmernování vnitrního osídlení se zrizují osidlovací úrad se sídlem v Praze pro oblast zemí Ceské a Moravskoslezské a osidlovací úrad se sídlem v Bratislave pro Slovensko. Tyto úrady vykonávají svou pusobnost za ústredního vedení ústrední komise pro vnitrní osídlení (dále jen ústrední komise).

(2) Vecná pusobnost jednotlivých ministerstev a jiných ústredních úradu v oboru vnitrního osídlení, stanovená zvláštními predpisy, zustává nedotcena; vykonává se však v souladu se smernicemi ústrední komise a osidlovacích úradu.

§ 3
(1) V cele každého osidlovacího úradu je predseda, kterého jmenuje na návrh vlády president republiky. Predsedové osidlovacích úradu se zúcastnují schuzí ústrední komise s hlasem poradním.

(2) Složení, organisaci a cinnost osidlovacích úradu upraví podrobneji statut, který vydá k návrhu ústrední komise vláda; ministr vnitra vyhlásí jej ve Sbírce zákonu a narízení.

§ 4
(1) Ústrední komise se zrizuje pri ministerstvu vnitra. Jejím predsedou je ministr vnitra, který se muže dáti zastupovati nekterým úredníkem svého resortu. Jejími cleny jsou zástupcové úradu predsednictva vlády a ministerstev národní obrany, prumyslu, zemedelství, vnitrního obchodu, ochrany práce a sociální péce, financí a spravedlnosti a dva zástupcové Slovenské národní rady. Ústrední komise zvolí ze svého stredu námestka predsedy komise; jeli predsedou Cech, jest jeho námestkem Slovák a naopak. Generálním tajemníkem ústrední komise je zástupce úradu predsednictva vlády; jeho úkolem je postarati se o to, aby ústrední komise dbala též zájmu tech složek vlády a resortu, jež nemají prímého zastoupení v ústrední komisi.

(2) Ústrední komise vypracuje svuj jednací rád, který schvaluje vláda; pro dobu, než se tak stane, vydá zatímní jednací rád ministr vnitra.

(3) Predsedající muže povolati k jednání ústrední komise podle potreby zástupce dalších ministerstev nebo jiné osoby jako odborné poradce, zejména navrhne-li to generální tajemník.

§ 5
(1) Na návrh ústrední komise muže vláda prenésti provádení nekterých úkolu osidlovacích úradu na jiné verejné úrady nebo orgány nebo zríditi k tomu úcelu zvláštní jejich úradovny nebo orgány.

(2) Všechny verejné úrady a orgány jsou povinny na dožádání spolupusobiti s ústrední komisí a s osidlovacími úrady a úcinne je podporovati pri výkonu jejich úkolu.

§ 6
Tento dekret nabývá úcinnosti dnem vyhlášení a platí pro území celého státu; provedou jej všichni clenové vlády.

Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
David v. r.
Gottwald v. r.
Široký v. r.
Dr. Šrámek v. r.
Ursíny v. r.
gen. Svoboda v. r.
Dr. Ripka v. r.
Nosek v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Dr. Stránský v. r.
Kopecký v. r.
Laušman v. r.
Duriš v. r.
Dr. Pietor v. r.
gen. Hasal v. r.
Hála v. r.
Dr. Šoltész v. r.
Dr. Procházka v. r.
Majer v. r.
Dr. Clementis v. r.,
tiež za ministra Masaryka
gen. Dr. Ferjencík v. r.
Lichner v. r.

 

Slg. Nr. 27
Dekret des Präsidenten der Republik
vom 17. Juni 1945 über das einheitliche Vorgehen bei der inneren Besiedlung

 

 

Aufgehoben mit Wirkung vom 15. März 1950
durch § 4 des Gesetzes vom 9. März 1950. Ges. Slg. Nr. 18
über die Aufhebung der Ansiedlungsämter

Auf Vorschlag der Regierung und nach Übereinkommen mit dem Slowakischen Nationalrat ordne ich an:

§ 1
Unter der inneren Besiedlung wird die Gesamtheit aller Maßnahmen verstanden, mit denen gemäß darüber ergangener Vorschriften die Rückgabe aller Gebiete der Tschechoslowakischen Republik dem ursprünglichen slawischen Element erreicht werden soll.

§ 2
(1) Zur einheitlichen Steuerung der inneren Besiedlung wird ein Besiedlungsamt mit Sitz in Prag für das Gebiet der Länder Böhmen und Mähren-Schlesien eingerichtet und ein Besiedlungsamt mit Sitz in Preßburg für die Slowakei. Diese Ämter führen ihre Tätigkeit unter unmittelbarer Leitung der Zentralkommission für innere Besiedlung (im weiteren nur Zentralkommission) aus.

(2) Der sachliche Geltungsbereich der einzelnen Ministerien und anderer Ämter im Bereich der inneren Besiedlung, die durch besondere Vorschriften bestimmt sind, bleibt hiervon unberührt; sie wird dennoch in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Zentralkommission und der Besiedlungsämter ausgeführt.

§ 3
(1) An der Spitze jedes Besiedlungsamtes steht der Vorsitzende, den der Präsident der Republik auf Vorschlag der Regierung ernennt. Die Vorsitzenden der Besiedlungsämter nehmen an den Sitzungen der Zentralkommission mit beratender Stimme teil.

(2) Zusammensetzung, Organisation und Tätigkeit der Besiedlungsämter regelt ein näheres Statut, das die Regierung auf Vorschlag der Zentralkommission herausgibt.
Der Minister des Innern verkündet es in der Sammlung der Gesetze und durch Verordnungen.

§ 4
(1) Die Zentralkommission wird beim Ministerium des Innern eingerichtet. Ihr Vorsitzender ist der Minister des Innern, der sich durch einige Beamte seines Ressorts vertreten lassen kann.
Ihre Mitglieder sind Vertreter des Amtes des Vorstands der Regierung und der Ministerien für nationale Verteidigung, Industrie, Landwirtschaft, des Innenhandels, des Arbeitsschutzes und der sozialen Fürsorge, der Finanzen und der Justiz sowie zwei Vertreter der Slowakischen Nationalrates.
Die Zentralkommission wählt aus ihrer Mitte den Vorsitzenden der Kommission; ist der Vorsitzende ein Tscheche, ist sein Stellvertreter ein Slowake und umgekehrt.
Der Generalsekretär der Zentralkommission ist der Vertreter des Vorstandes bei der Regierung.
Ihre Aufgabe ist, dafür zu sorgen, daß die Zentralkommission für die Interessen derjenigen Teile der Regierung und der Ressorts Sorge trägt, die keine direkte Vertretung in der Zentralkommission haben.

(2) Die Zentralkommission arbeitet eine eigene Geschäftsordnung aus, die die Regierung verabschiedet.
Solange sie es noch nicht gibt, erläßt der Minister des Innern eine vorläufige Geschäftsordnung.

(3) Als Vorsitzenden kann die Zentralkommission zur Verhandlung nach Bedarf den Vertreter weiterer Ministerien oder andere Personen als Fachberater berufen, insbesondere wenn das der Generalsekretär vorschlägt.

§ 5
(1) Auf Vorschlag der Zentralkommission kann die Regierung die Durchführung einiger Aufgaben der Besiedlungsämter auf andere öffentliche Ämter oder Organe übertragen oder zu diesem Zweck besondere Kanzleien oder Organe einrichten.

(2) Alle öffentlichen Ämter und Organe sind auf Anfrage verpflichtet, mit der Zentralkommission und den Besiedlungsämtern zusammenzuwirken und sie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben tätig zu unterstützen.

§ 6
Dieses Dekret erhält Wirkung mit dem Tag der Verkündigung und gilt für das Gebiet des gesamten Staates; alle Mitglieder der Regierung führen es aus.

(Eigenhändige Unterschriften siehe tschechischen Text!)

Ich bitte um Hinweise, falls sich im tschechischen oder im deutschen Text Fehler finden!
ML 2004-03-01